Estás en:Arquivo Documento do mes Formulario de solicitude de consulta de documentos

Formulario de solicitude de consulta de documentos

*
En aplicación da Lei 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, comunícaselle que a información que nos facilite, unicamente se utilizará para a xestión do servizo do Arquivo.
*
*
*
*
*
Solicita a documentación referida ao seguinte tema de consulta

Información básica sobre protección de datos

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.